top of page
85905A Preamplifier, 45 MHz to 1 GHz, 75 Ohms
85905A 前置放大器,頻率範圍 45 MHz 至 1 GHz,75 ohm

敘述
Keysight 85905A 是搭配 Keysight 8591C 有線電視分析儀一起使用的 75 ohm 前置放大器。此前置放大器可啟動信號層,由分析儀提供電源,可存放在前蓋內。頻率範圍為 45 至 1000 MHz,增益範圍是 20 db ± 1.0 dB。

頻率範圍45 至 1000 MHz
增益:20 dB ±1.0 dB
雜訊指數:中頻最高可達 7 dB

Keysight/Agilent 85905A

NT$999,999價格
  • We accept payment through BANK transfer only. 

    Term of payment: 100% T/T in advance.

bottom of page